Menu:

Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.
Picture
Õpijuhend

Teema: Järved.  

Õppematerjal on koostatud aluseks võttes uut riiklikku õppekava ning vastab Koolielu portaalis avaldatud õppematerjalide kvaliteedinõuetele. Materjal on kasutatav III kooliastme geograafias teemade Veestik, Siseveed, Järved ja veehoidlad, järvede liigid, Eesti järved, veekogude kasutamine ja kaitse, elustik ning II kooliastmes vastavate loodusõpetuse teemade puhul nii tavakooli õpilastele kui ka lihtsustatud õppekavaga õpilastele. Samuti toimub integratsioon arvutiõpetusega, õueõppega, keskkonnakaitsega.

Sihtgrupiks on 6. – 9. klassi tavakooli ja lihtsustatud õppekavaga õpilased.

Õppematerjal:

  1. õpilase töölehed 13-15 tunni ulatuses vastavalt rõhuasetusele ja õpilaste tasemele. Töölehtede ülesanded on valitud mitmekesised, et õpilastel oleks õppimine vaheldusrikas, põnevam ning õpetajal võimalus õppetööd diferentseerida.
  2. töölehti toetab PowerPointi esitlus, kus on välja toodud põhimõisted, seosed teiste veekogudega ning järvede tähtsus.
  3. valik erakogu pilte  Eesti järvedest ja nende asukoht Google`i kaartidel.
  4. iga teema  puhul,  kus võimalik, peaks püüdma õpilased õue viia. Järvede teema juures on see kindlasti võimalik, sest järvi/veehoidlaid on Eestis üle tuhande. Õuetunni võib ühitada ka õppeekskursiooniga.
  5. teema huvitavamaks ja kergemaks omandamiseks on koostatud terve rida mänge.

Materjali saab kasutada väga erinevate meetoditega. Iga õpetaja saab kasutada oma võimalusi või meelepärasemaid vahendeid. Kasutatavad meetodid on väga mitmekesised ja laialdased. Arvutitunnis võib kasutada Internetiportaale või Eesti geograafia CD-d. Tavaklassis võib  kasutada individuaalset või rühmatööd. Võib kasutada dataprojektorit ühisteks aruteludeks, dokumendikaamerat ja puutetahvlit ülesannete täitmiseks, kaartide või Interneti abi, Google Earthi võimalusi. Õueõpe kui meetod. Uurimusõpe oma kodukoha järvest. Referaadi koostamine oma kodukoha või ükskõik, millise järve kohta vm.  Mängud kindlasti kergendavad materjali omandamist ning motiveerivad ka kehvemini edasijõudvat õpilast. Pildimaterjal pakub samuti õppimisel tuge ning mitmekesiseid metoodilisi võtteid.

Hindamisvõimalusi pakub õppematerjal mitmeid: kogu materjali lõpus kontrolltöö, uurimustöö või referaat, töölehed, mängud, vestlused, arutelud, individuaal- või rühmatööd. Lisaks loodusõpetuse või geograafia hinnetele hinnatakse ka arvutiõpetuses.

Ise kasutan järvede õppimise juures antud õppematerjali – see töötab Vastavalt oma õpilastele on töölehed ja PowerPointi esitlus vajadusel muudetavad. Samuti meeldib lastele mängida.

Helle Anijärv
Tartu Hiie Kooli geograafiaõpetaja

Õigused materjalile on kaitstud Creative Commonsi Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 litsentsiga http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/